Menu
نویسنده مطلب : فرهاد رستمی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدیریت منابع انسانی چیست؟ | شرح وظایف مدیر منابع انسانی


در یک نظر سنجی که در سازمان خودم انجام داده ام متوجه شدم بسیاری از کارمندان بیش از حقوق و مزایا و پاداش و . . . یک خواسته مهم دارند و آن هم دیده شدن افراد فعال و دلسوز در کنار تخصصشان نسبت به افراد بی تفاوت و ناکارآمدی است که در کنار یکدیگر و متاسفانه در یک ردیف قرار می گیرند.