Menu
نویسنده مطلب : مهدی گروسی

مطلب مورد بحث:

جملاتی از ادوارد دمینگ


جمله آخر دمینگ من رو یاد مصاحبه های دستگاه های دولتی انداخت که در افراد به دقت دنبال تعهد هستند و اگر وقت شد، کمی هم از تخصص می پرسند. در نتیجه فردی استخدام می شود که متعهد است و زیاد کار می کند ولی به دلیل نبود تخصص در بهترین حالت اگر خرابکاری نکند، کار بیهوده انجام می دهد.