Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


در انجام کارهای تکراری یا مواردی که شرایط مشابه دارند و یا مواردی که جزء عادات روزمره هستند شاید ورود سیستم دو کیفیت کار را کم کند. همینطور در صورتی که نتیجه تصمیم از هزینه ای که باید برای دقت نظر و بررسیهای تصمیم گیری با سیستم دو پرداخت شود کم ارزش تر باشد, تکیه زیاد بر سیستم دو می تواند غیر ضروری و یا حتی مضر باشد.
 
یکی از مواردی که بد نیست تصمیم گیری را از سیستم دو به سیستم یک و تصمیم گیری شهودی واگذار کنیم شاید زمانی باشد که تعداد پارامترهای موثر بر تصمیم آنقدر زیاد باشد که بررسی دقیق منطقی کلیه موارد زمان وهزینه ای بیش از زمان موجود برای آن تصمیم نیاز داشته باشد. در این مورد هم شاید بد نباشد اگر پارامترهای موثر را به نوعی اولویت بندی کنیم و در مورد پارامترهایی که اولویت یا تأثیر کمتری دارند با سیستم یک تصمیم بگیریم.