Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟


به نظر من اگر ذهنی بتواند در سیستم اموزشی پرسشگری را یادبگیرد احتمال موفقیتش بیشتر می شود. چون دنیای ما پر است از جواب، اما برای دیدن این جواب ها باید ابتدا سوال خوب مطرح شود.

چشم پاسخ سوالی را می بیند که ذهن ابتدا آن را پرسیده باشد و گوش، پاسخ سوالی را می شنود که ابتدا ذهن آن را مطرح کرده باشد.

محمدرضا شعبانعلی

 

به این جمله هم باور دارم که:

سوال خوب نصف پاسخ است