Menu
نویسنده مطلب : محمدحسین عباداللهی

مطلب مورد بحث:

آرشیو اینترنت - سفری به دنیای قدیمی اینترنت


یادم می آید که اولین باری که متمم را در جستجو های گوگلی ام پیدایش کردم، چندان جذبم نکرد. در نظرم یک محیط خشک آمد که به دردِ من و امثال من نمی خورد! آن موقع شناختی از خودم نداشتم.

اما مدت ها بعد، یعنی امسال، دوباره متمم را پیدا کردم. وقتی صفحاتش را گشتم، دیدم که این متمم من را بیشتر از من می شناسد! از آن روز تا حالا، افکار ته نشین شده ام دوباره به سطح مغزم آمده اند و مغزم را درگیر کرده اند.

دوستت دارم، متمم.