Menu
نویسنده مطلب : ویدا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا در مسیری که طی کرده ام، به دنبال جلب رضایت اطرافیانم بودم یا رضایت درونی خودم؟

آیا موقعیت کنونی ام ارزش چیزهایی را که در ازای آن از دست دادم، دارد؟

آیا باید مسیری را که در آن هستم و رضایتی از آن ندارم ادامه دهم؟ یا مسیر دلخواهم را دنبال کرده و بسیاری از فرصت های کنونی و آینده را از دست دهم؟