Menu
نویسنده مطلب : امیررضا تیماجی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری و یادگیری کریستالی - قسمت پنجم


این درس منجر به تغییر نگرش اساسی بنده در مدیریت منابع مطالعاتی و اولویت بندی آن ها شد . بعد این درس سعی کردم بحث کریستال سازی را با استفاده از راهکار عملی وارد میدان عمل کنم .

کاری که انجام دادم به این صورت بود که با محوریت یک موضوع و هدف اصلی ( نطفه یا هسته ی کریستال ) یک فلوچارت طراحی کردم .

مطالعات گسسته و بدون اولویت بندی درست باعث شده بود تغییر جدی در مسیر شغلی ایجاد نشود . با تشکیل این فلوچارت به صورت زیر منابع مطالعاتی و موضوعات مختلف شغلی بدون قرار گرفتن در یکی از زیر شاخه ها ، مورد بررسی و مطالعه قرار نمی گیرد .

فلوچارتی که تقریبا شبیه فلوچارت های سلسه مراتب مدیریتی در ادارات است .

در سطح دوم نمودار سه موضوع دانش فنی ، مدیریت ، جذب پروژه

در سطح سوم در ذیل این سه مورد بالا مواردی مثل بازاریابی ، ارتقا دانش عملی و تئوری ، سازمان دهی ، کسب اطلاعات و فراگیری و … قرار دارد .

و به همین منوال تا دو سه سطر دیگر نمودار ادامه دارد .

با این کار برای شروع مطالعه ی یک کتاب در حوزه کسب و کار باید در ابتدا مشخص شود این کتاب در ذیل شاخه های این نمودار میگنجد یا خیر و همچنین آیا آن شاخه در حال حاضر اولویت دارد یا نه

اینکار باعث میشود مطالب زائدی که سنخیتی با هدف اصلی ندارد و همچنین کمکی به تشکیل کریستال اطلاعات نمیکند از دستور کار خارج شود .

البته قطعا ایراداتی به این فلوچارت وارد است اما چون هنوز در ابتدا ی راه هستم باید اصلاحاتی رو آن انجام پذیرد .