Menu
نویسنده مطلب : مهدی رضاییان

مطلب مورد بحث:

مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف


سوال اول : به نظرم تولید کنندگان انرژی به خصوص برق اینگونه هستند ppu البته یک ابونمان اولیه (حق استفاده از شبکه) و یک ابونمان ماهانه میگیرند ( که میتوان درقالب حق اتصال به شبکه و راه اندازی انشعاب دسته بندی شود)اما اصل هزینه به ازای استفاده مصرف کننده است./ معمولا مشتریها ازاین جهت که هزینه دقیقا قابل برنامه ریزی و احتمالا صرفه جویی هست راضیند .

اما ریسکها : ریسک مهم در عدم مصرف یکنواخت شبکه و در نتیجه نیاز به سرمایه گذاری بالاتر در حد قابل توجه برای زمانهای  کوچک (فروشهای کوچک) است که گاهی توجیه اقتصادی کسب وکار ارا از بین میبرد : در کشور خودمان پیکمثرف نسبت به میانگین تفاوت قابل توجهی دارد.

روش مدیریت : چند تعرفه ای و یا حتی تعرفه هوشمند است البته در بعضی کشورها دیده میشود که با تلفیق upp با روشهای فروش  موازی از جمله فروش قایلیت اطمینان نیز کمی این ریسک تقاضا برای عرضه کننده کنترل میشود به عبارتی فروشنده برای تقاضا های بالا با خریدار برای عدم تامین شلح میکند (بدون اینکه قطع رابطه ای پیش اید):

فرض کنید برق اصفهان برای یک ماه از سال متعهد به تامین مجتمع فولاد شود اگر ظرفیت خالی  داشته باشد حال فولاد مثلا میتواند با جابه جایی تعمیرات پیشگیرانه یا اساسی به ان یکماه هم ریسک خود را پوشش دهد هم شرکت برق نیز اوج بار سالیانه که معمولا تابستانی و به صورت یک ماه گرم سال است را تامین کند