- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمود سیفی‌نیا

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


۱- او نیز حتما مدیر مافوقی دارد. با زیرمجموعه‌اش همانگونه برخورد دارد که انتظار دارد مافوقش با او آنگونه باشد.

۲-در هنگام صحبت‌های مخاطب، مستقیما به چشمان وی نگاه می‌کند.

۳- از زبان بدن به خوبی سود می‌برد.

۴-به اندازه کافی قابل اتکا و اعتماد است.

۵- از ارتباطات غیر سازمانی به خوبی برای پیشبرد اهداف سازمان سود می‌برد.

۶-هرگاه کسی را بخشید، از بخشش خود پشیمان نمی‌شود و هرگاه کسی را تنبیه کرد، از تنبیه کردنش پشیمان نمی‌شود.

۷-ایمان به اهداف سازمان از تمام حرکات و وجناتش مشخص است.

۸-تا حد امکان سعی می‌کند در حل مشکلات شخصی زیر مجموعه کمک کند.

۹-در تنوع بخشی به حرفها و حرکاتش تبحر کافی دارد.

۱۰-آنچه می‌خواهد، می‌گوید وآنچه می‌کوید، می‌خواهد.