Menu
نویسنده مطلب : طاهره طالبی

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتاب تسلی‌بخشی‌های فلسفه اثر آلن دو باتن

معمولاً هنگامی که با واژهٔ فلسفه روبه‌رو می‌شویم، مفهومی سخت و دورازدسترس در ذهنمان تداعی می‌شود. نویسنده در این کتاب سعی کرده کاربردهای فلسفه را در جنبه‌های مختلف زندگی  روزمرهٔ خواننده نشان دهد.