- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زهرا گودرزی

مطلب مورد بحث:

مثل آب برای شکلات


سلام بر بیکرانه وجود

 

همه ما نیازمند روشن کردن آن کبریت ها هستیم

همه نیازمند آتشیم تا با گرمایش سیراب شویم

با گرمای امید

گرمای محبت

گرمای اندیشه و پویایی

گرمای خیرخواهی

گرمای شور زندگی

گرمای معنویت

و گرمای عشق

اما آنچه شاید بیش از روشن شدن شعله های وجودمان اهمیت دارد، نگاهداشتن این گرماست

نگاه داشتن این شعله ها نیازمند مراقبتی دائمیست

و رسالت انسانی ما نیز شاید همین است…