Menu
نویسنده مطلب : masih

مطلب مورد بحث:

دن اریلی: درباره انتخاب شغل و محل زندگی


رشته تحصیلی من شهرسازی است و پس از چند سال فعالیت در این رشته تصمیم گرفتم وارد پروژه هایی ک ا هدف برنامهریزی استراتژیک برای سازمانهای شهری فعالیت میکنند کار کنم. ا وجودی که در بدو شروع ارتباط مستقیمی با رشته من نداشت اما ضمن کسب تجربه و دانش در حوزه جدید میتوانستم با مشکلات سازمانی و بودجه ای کارفرماها و سازمانهای شهری آشنا شوم و در پروژه های آتی فقط از دید کارشناس و مشاور تهیه کننده طرح به ابعاد پروژه نگاه نکنم و دید وسیع تر و چند بعدی داشته باشم در حوزه رشته خودم