Menu
نویسنده مطلب : سیما

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


فکر می کنم مهم ترین نقاط ضعف ارتباطی من موارد زیر هستند:
– گاهی اوقات، نمی‌توانم حرف‌ها و نظراتم را آن‌طور که در ذهن دارم به دیگران منتقل کنم.
– وقتی می‌فهمم کسی چه می‌خواهد بگوید، نمی‌توانم صبر کنم تا حرف‌هایش تمام شود و خودم جملاتش را کامل می‌کنم.
– اگر احساس کنم موضوعی تبعات احساسی سنگین دارد یا به تعارض منتهی می‌شود، تا حد امکان گفتگو در مورد آن را به تاخیر می‌اندازم.
– جمله‌هایم همیشه نیاز به بازنگری دارند. هر وقت نوشته‌ها یا حرف‌های خودم را می‌شنوم یا می‌بینم، احساس می‌کنم می‌شد آنها را بهتر بگویم یا بنویسم.
– فکر می‌کنم در صحبت کردن با خودم، قوی نیستم.
– نمی‌توانم احساسات مثبت خود را در چهره و زبان بدن و کلماتم پنهان کنم.
– نمی‌توانم احساسات منفی خود را در چهره و زبان بدن و کلماتم پنهان کنم.
– مهارت سخنرانی من خوب نیست. همان حرف هایی را که می‌گویم یا می‌نویسم، وقتی در جمع می‌خواهم بیان کنم، استاندارد مورد نظر من را تامین نمی‌کند.
– در حرف زدن با مدیرانم ضعف دارم.