Menu
نویسنده مطلب : سمیه قجاوند

مطلب مورد بحث:

فروشنده موفق چه ویژگی هایی دارد؟


کارفروش رابه این دلیل انتخاب کردم که شغلی بسیار پویا و انعطاف پذیراست و هرروز می شود یک تجربه جدید ویک مطلب جدید در آن بدست آورد حوزه فعالیت آن بسیار گسترده ونیاز به دانش واطلاعات به روز وجامع از کلیه مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی دارد ، دراین شغل می شود هرروز رشد کرد وتوانمند تر شد . با دامنه وسیعی از مخاطبان با سلایق و رفتارهای گوناگون مواجه می شویم که این خود درسی بزرگ برای من است که درهر برخورد مطلب جدیدی را یاد بگیرم ، البته تلخی های هم دارد که من همیشه به دلیل علاقه زیاد وانگیزه ای که دارم حتی دوست ندارم آن ها را بیان کنم .