Menu
نویسنده مطلب : سعدی رستمی

مطلب مورد بحث:

دن گیلبرت و نگاهی به شادمانی و شاد زیستن


شادی در همه‌اقشار وجود دارد اما در هر کدام در رنگ و لباس خودش،

همه می دانیم وجود انگیزه یکی از عوامل موفقیت به حساب می آید و انگیزه در نگرش صحیح ایجاد می شود و دیدن و تکرار و حضور این نگرش صحیح در مغز انسان بصورت روزانه باعث نوعی احساس لذت بردن و شادی در رسیدن به هدف می کند.