- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیم حبیبی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


تمرین ۱-

۱- اخلاق و کنترل درون

۲- مهارت ارتباط با دیگران ( شروع)

۳- مهرت استفاده از مینیک ها ( بازیگری )

۴- مدیریت زمان

 

تمرین ۲-

۱- تعمیر دستگاه ها

۲- انگیزه به دیگران

۳- تنبلی در کار !!!

۴- اعتیاد به چیزهای مزخرف و وقت گیر

 

تمرین ۳-

۱- سخت کوش

۲- همت بالا

۳- استفاده از زمان

۴- در راستا بودن اهداف

۵- استفاده از دیگران

۶- نظم نسبی