Menu
نویسنده مطلب : صادق صفری

مطلب مورد بحث:

نگرش سیستمی و مرور آن توسط راسل اکاف (1)


 افت قیمت سهام یک شرکت را میشود از طریق تحلیل کردن المانهای اثر گذار مانند میزان فروش پیش بینی شده، هزینه های عملیاتی یا ثابت، نرخ تسعیر ارز و یا موارد این چنینی تحلیل کرد، چرا که این پارامترها به صورت مستقل هستند و یا حداقل وابستگی درونی کمی دارند که در نهایت بر روی سود شرکت و کاهش قیمت آن تاثیر گذار بوده است.
ولی مسئله گرم شدن کره زمین و تخریب محیط زیست را نمی توان با روش کاهش گرایی حل کرد زیرا که هر چقدر به اجزای ریزتری تقسیم بشوند، وابستگی های درونی بین اجزاء وجود دارد و پیچیدگی بالایی دارد.