Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره


متضاد جمله اول

مهاجرت تغییر چندان زیادی در زندگی من ایجاد نمی کند.

فکر نمی کنم مهاجرت منجر به تغییر چندان قابل توجهی در زندگی من شود.

تغییری که از مهاجرت در زندگی من انتظار می رود اتفاق نخاهد افتاد.

بعید می دانم تغییری که انتظار دارم از مهاجرت در زندگی من اتفاق بیفتد انتظار درستی باشد.

مهاجرت تغییر مثبتی در زندگی من ایجاد نخواهد کرد.