Menu
نویسنده مطلب : حسین فیلی‌زاده

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


با سلام

منظور از کاربردی بودن یک دوره آموزشی این است که پس از گذراندن آن بتوانیم در حل مسائل مربوط به آن حوزه از آنچه آموخته‌ایم به صورت عینی استفاده نماییم. یعنی بتوانیم حلقه ارتباطی بین مسائل آن حوزه و آنچه آموخته‌ایم را پیدا کرده و در جهت حل موضوع به کار بگیریم.