Menu
نویسنده مطلب : سید مهدی میرمحمد

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


سلام

در رابطه با پرسشهای این درس یاد چند جمله از کتاب”نمیتوانی به من آسیب بزنی” از دیوید گاگینز ترجمه میلاد بشیری افتادم. به قول او بین کسی که میتواند شنا کند و کسی که در آب راحت است کلی فرق است و بین کسی که در آب راحت است و کسی در آب اعتماد به نفس دارد هم کلی فرق است. به نظر من فهمیدن یعنی همان توانایی در شنا کردن، مسئله ای که نویسنده با آن روبرو بوده است. اما به کار بستن که به نوعی با ممارست و تلاش بسیار ممکن است همراه باشد یعنی راحت بودن در آب. کسی که به بکار بستن علمی  و یا … مهارت دارد مرحله فهمیدن را پشت سر گذاشته و در حال کسب مهارت حل مسئله با استفاده از ابزار و یا … آموخته شده است. از این رو و در پاسخ به پرسش دوم میتوانم بگویم معلمی که میخواهد آموزشش جنبه کاربردی داشته باشد علاوه بر دقت در تدوین موضوع و مراحل درس باید به اندازه کافی زمان برای امتحان آموخته ها فراهم کند. و در همین قسمت از کتاب مذکور نویسنده میگوید وظیفه مربیان آموزش نظامی این است افراد ضعیف را شناسایی کنند و آنها را به چالش بکشند که یا عملکرد بهتری ارائه دهند و یا انصراف بدهند.  و البته لازم به توضیح است در هر آموزشی نیازی به خشونت نیست و همچنین باید در به چالش کشیدن افراد دقت شود زیرا هر کس ممکن است به یک چالش به گونه ای منحصر به فرد پاسخ دهد. ولی در کل در به چالش کشیدن همیشه منافعی برای فراگیرنده وجود دارد. به عنوان نمونه شخصا را پروژه پایانی درس مدل ذهنی به شدت به چالش کشیده شدم و همچنان در آن چالش به سر میبرم.