Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


به نظر من خوشحالی ،خرسندی ،وشادی هرسه کلمه حالتی است که افرادلذت وخوشبختی را با تمام وجود احساس میکنند.خوشحالی وشادی که از درون انسان خارج شود بسیار باارزش است.
این خوشحالی در وجود من با کمک به همنوع ویا بخشش به دیگران شکل گرفته وماندگاری زیا دی دارد.شادبودن خندیدن با تمام موجود دربسیاری از موارد باعث افزایش اعتماد به نفس وتقویت سیستم دفاعی بدن واعصاب شده ودر کل این کلمات اختلاف چندانی در معنی با هم ندارند.