Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین قوام

مطلب مورد بحث:

انواع تعارض | آشنایی با ریشه‌های تعارض


یکی از تعارضات زندگی ام زمانی بوده است که دوستانی داشتم ولی بعد از مدتی دچار مشکلاتی شدم چرا که حس می کردم‌ تنها هستم و کسی من را درک نمی کند ولی ترس این که آن ها را از دست ندهم  خیلی مراعات می کردم و وقت زیادی رو تلف می کردم

ویژگی و صفات شخصی و اهدافمان خیلی متفاوت بود

من در ابتدا به دنبال افرادی بودم که مکمل من باشند. من فردی هستم که به دنبال اهداف بزرگ هستم و سعی در بهبود خودم هستم ولی آنان بیشتر به دنبال وقت گذراندن و گپ زدن بودند. در طول زمان باعث تعارض بین ما شد.
در زندگی شخصی بیشتر ارزش ها و ویژگی اهداف و خیلی پر اهمیت برای من است