Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)


سوالی برای من پیش اومد: گاهی تعریف ارزش بسیار سخت هست، مگر اولین تخته سیاه را آتش نزدند؟!

حالا چه باشد معیار ما برای ارزش و ضد ارزش؟
تعریف ارزش: افزودن یا زدودن جهان از چیزی، که در یک روند، موجب آسایش دیگران شود(چه در زندگی و چه در کسب و کار)