Menu
نویسنده مطلب : الهام تاجدینی

مطلب مورد بحث:

چرا همیشه خسته ام؟


سلام

جمله ای اشناوالبته ازاردهنده که درطول روز بارها وبارها تکرارش می کنیم وهمیشه کاسه وکوزه ها سردشواری کارهای خانه،استرس کاری،بیخوابی ،ودرگیری های روزمره شکسته می شود اما عوامل زیادی هستند که ناگهان باک انرژی مان را به صفر میرسانند مثلا افرادی که دم وبازدم کوتاه دارند میزان کافی اکسیژن دریافت نمی کنند در نتیجه مونواکسید کربن موجود در خون بسیار شده واحساس خستگی می کنند بنابراین بهتر است برای اکسیژن رسانی به بدن یادبگیریم با شکم نفس گیری کنیم وروی تنفسمان تمرکز کنیم ونفس عمیق بکشیم.

مورد دوم اینکه اگر شب ها مقابل تلویزیون روشن بخوابیم ویا نور چراغ خواب زیاد باشد،در طول روز احساس خستگی می کنیم چون در این وضعیت مغز روز وشب را اشتباه می گیرد ومیزان کافی ملاتونین ترشح نمی کند.این هورمون برای خواب خوب وبا کیفیت ضروری است پس بهتراست اگرنیازی به چراغ خواب نداریم ان را خاموش یا نور ان را کم کنیم تا طی روز احساس نشاط بیشتری کنیم.

چرا همیشه خسته ام؟