Menu
نویسنده مطلب : رائین ربیعی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


در موضوع طراحی داخلی یک فضا برخی اوقات یا بهتر بگویم بیشتر اوقات یک موردی به نظر طراح بهتر و زیبا تر به نظر میرسد، ولی هنگامی که کارفرما از شما میپرسد چرا این کار رو انجام بدهیم، شما مجبورید به کمک سیستم ٢ جواب اورا بدهید در صورتی که با سیستم ١ تصمیم میگیرید زیرا که حس یا همان شهود شما تصمیم گیرنده ولی این موضوع از نظر دیگران قابل قبول نخواهد بود.