Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 1: چند سوال کلیدی


ساعت‌ها می‌توان درباره شاخص‌های عملکرد حوزه فروش صحبت کرد و به نتایج خوبی رسید اما نمی‌توان نسخه واحدی برای صنایع مختلف و حوزه‌های فروش تجویز کرد.

موضوعی که در ضمیمه فایل PDF این درس برایم اهمیت پیدا کرد تعداد شاخص‌های کلیدی عملکرد در حوزه فروش بود. پروفسور هارولد کرزنر در کتاب سنجه‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد که در حوزه مدیریت پروژه نوشته شده بیان می‌کند که تعداد سنجه‌های کلیدی عملکرد بین ۶ تا ۱۰ و تعداد شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر حوزه بین ۴ تا ۶ تعداد مناسبی است. یکی از عللی که در این مورد بیان می‌کند دست و پاگیر بودن شاخص‌ها برای مدیران و سطوح بالای یک سازمان است که تصمیم‌سازی را برای آنها سخت می‌کند.

اما تعداد سنجه‌‌های عملکرد که وضعیت یک پروسه را در دوره مدت زمانی نشان می‌دهد برای مدیران میانی و سطوح پایین یک سازمان استفاده می‌شود که می‌تواند بر اساس تصمیم سازی مدیران، تصمیم گیری را برای آنها آسان تر کند.

اما این تعداد بازهم می‌تواند برای سازمان‌های مختلف متفاوت باشد. بسته به صنعت حوزه کاری، دامنه فروش، وسعت و بزرگی سازمان، چارت سازمانی و اهداف استراتژیک سازمان تصمیم گیری در تعداد یک شاخص برای بررسی میزان فروش اهمیت پیدا می‌کند.