Menu
نویسنده مطلب : نادر زندرحیمی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟


۱- مثالی که بر یک مدل بسیار ساده بنا شده و به فراوانی هم در سازمان ها مشاهده می شود افزایش حقوق و دستمزد و یا پاداش کارکنان بمنظور افزایش انگیزه کاری آنهاست. مدلی ساده که معمولا پیش بینی نتایج آن برای چند ماه اولیه بسیار ساده است. اما پس از مدتی میزان انگیزه یا راندمان کاری تقریبا به مقدار قبلی بازگشته است. در صورتی که اغلب تئوری های مدیریتی، صرف پاداش های مادی را در افزایش انگیزه دخیل نمی دانند و بیان می کنند عوامل متعددی هستند که می توانند افزایش انگیزه کارکنان را باعث شوند. این تئوری ها قابلیت پیش بینی بازه های طولانی تری  را دارا می باشند.

۲- مدل ساده دیگری که معمولا در مدیریت ترافیک شهری از آن استفاده می شود، استفاده از خطوط اتوبوس رانی سریع یا همان BRT است. بسیاری عقیده دارند که استفاده از این شبکه می تواند ترافیک شهری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.اگر چه در کوتاه مدت می توان پیش بینی این مدل را به صحت نزدیک دانست اما پس از مدتی ترافیک همان ناحیه و یا نواحی دیگر مشکل زا خواهد شد. در نظریه طرح جامع ترافیک شهری، می توان با در نظر گرفتن کل عوامل دخیل در موضوع و پیروی از سیستم حمل و نقل عمومی کارا و اثربخش کاهش ترافیک را نه تنها در آن منطقه بلکه اکثر مناطق شهری به مدت بسیار طولانی تری پیش بینی کرد.