Menu
نویسنده مطلب : محمد جهانبخش

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


پاسخ سوال ۱)

شرکت نرم افزاری آلفا / مدیرعامل آقای جعفری

آقای جعفری تصمیم می‌گیرد…

تصمیم شماره ۱ : واحد بک‌اند شرکت را از واحد فرانت اند شرکت جدا کند و در اصل یک تیم را به دو تیم تبدیل کند.

(با توجه به این که توسعه سازمان مبتنی بر نیازهای آن است، وقتی که یک تیم تبدیل به دو تیم می‌شود انگیزه‌های شغلی و رفتاری افراد در هر کدام از تیم‌ها هم معمولا تغییرات مثبت دارند برای مثال ممکن است فرصت بیشتری برای دیده شدن برای افراد ایجاد شود که این امر از منظر پایداری مثبت ارزیابی می‌شود و از منظر ثبات ماهیتی متضاد با آن دارد.)

تصمیم شماره ۲ : ساعت کاری شرکت را از حالت ثابت به حالت شناور تغییر  دهد.

(با توجه به این که این کار با رضایت شغلی افراد شرکت آلفا ارتباط مستقیم دارد و افراد شرکت بسیار این اتفاق را می‌پسندد این این کار ماهیت متضاد با ثبات دارد اما با توجه به بالا رفتن کارایی و رضایت کارمندان و به عبارت دیگر ایجاد فایده بلند مدت برای آنها امری پایدار محسوب می‌شود.)

 

تصمیم شماره ۳ : ۲ کارشناس مارکتینگ به اعضای تیم مارکتینگ اضافه کند.

(این تصمیم ایجاد ناامنی نسبی در تیم مارکتینگ ایجاد می‌کند و از منظر منابع انسانی می تواند این پیغام را برای کارمندان داشته باشد که بایستی تلاشی بیشتر برای جلب رضایت داشته باشند. این کار ثبات را بر هم می زند اما در نگاه سیستماتیک در صورتی که موجب ایجاد ارزش و رشد شود پایدار محسوب می‌شود. )

پاسخ سوال ۲ )

خیر به نظر می‌آید هر چیز که بوی پایداری بدهد به نوعی ثبات را بر نمی‌تابد.

پاسخ سوال ۴ )

برخی از آژانس‎‌های تبلیغاتی عملکردی دلامآبانه با رسانه ها دارند به نحوی که در صورتی که مشتری مورد نظر را داشته باشند به سراغ رسانه‌ها می‌آیند حال آنکه این رویکرد می تواند با برقراری مدلی بلند مدت و برد-برد برای طرفین خلق ارزش کند.