Menu
نویسنده مطلب : مسعود شادمند

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول:

در مواجهه با این موجودات نحوه راه رفتن و یا سطحی که قادر به قدم زدن می باشند بدلیل شکل ساختاری کف پا متفاون می باشد سطح مقطع کف پای موجودات سیاره الفا پهن و به سان یک چهارظلعی است و کاملا در رد پای انها نیز مشهود می باشد. موجودات سیاره بتا دارای پاهای با سطح مقطع خطی و ردپای انها به شکل یک خط باقی می ماند.

 

بخش دوم:

بدنبال شباهتها و تمایزات در هر بخش بدن هر دسته از این موجودات کاوش کردم.