- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : کلینیک تخصصی آب اوان

مطلب مورد بحث:

درسهای پیتر دراکر: گذشته همیشه چراغ راه آینده نیست


با تخصصی ترشدن قطعات اتوموبیلها و رفتن بسمت الکترونیکی ترشدن تعمیرگاههای غیرتخصصی وحتی تعمیرگاههای غیرنماینده خودروسازان بزرگ روزبروز بازارکوچکتری خواهندداشت واین موضوع درایران باشکستن انحصارشتاب بیشتری خواهدگرفت