Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین باریک بین

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:

کاریزما از دید من یعنی توانایی اثر گذاری مثبت بر افراد. به نحوی که با توجه به آن اثر گذاری روی اینکه افراد دیگری با او همراه می شوند بتوان حساب کرد

پنج ویژگی افراد کاریزماتیک:

افرادی با روی باز و برخورد مناسب.
شوخ طبع اما به نحوی که می دانند کی باید از شوخطبعی استفاده کنند و کی نه
افرادی که توانایی اثر گذاری بر دیگران یا حداقل بخش زیادی از افرادی که با آنها سر و کار دارند.
خوش صحبت، خوش پوش و آراسته (حداقل بیشتر افراد تاثیر گذار این گونه اند)
هدفمند و با اراده

رابطه :

رابطه بین مخاطب و کاریزما از نظر من شاید رابطه ای مستقیم باشد. هرچه کاریزما بیشتر باشد رابطه بیشتر و شاید عمیق تری (اما نه لزوما ) همیشه بر قرار می شود. اما شاید این رابطه مستقل از موضوع ارتباط نباشد. بنابر این موضوع ارتباط می تواند بسیار تعیین کننده باشد در رابطه ایندو

انگیزانندها:
انگیزاننده ها برای که. برای مخاطب: شاید نیاز انسانی یا برخوردی طبیعی باشد که از فردی با تاثیر گذاری زیاد تاثیر گیرد. اما برای خود فرد کاریزماتیک: انگیزیه کاریزماتیک بودن شاید قدرت، تنهایی و …. بسیاری موارد دیگر باشد. ولی هر انسانی دوست دارد تاثیر گذار باشد و دیگران با او در مسیر همراه شوند یا دیگران را با خود همراه کند و شاید این موضوع به ذات انسان برگردد که از تنهایی گریزان است.

دوستان:
دوستان فرد کاریزماتیک می توانند یا انسان های معمولی باشند یا افرادی که خود از تاثیر گذاری کمی بر دیگران برخوردار بوده اند. یا حتی شاید افرادی با کاریزمای بالا مثل خود فرد. شاید گروه بندی خاصی برای آنها نباشدو اما افرادی که به دلیل کاریزمای او با وی دوست شدن شاید به دلایل بالا دوست شدند.