Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد: برای استفاده از خدمات یک مرکز تماس گرفتیم، شرایط و هزینه ها را اعلام کردند اما پس از مراجعه و پیشرفت کار، هزینه را تقریبا دو برابر اعلام کردند.

احساس: عصبانیت

تفسیر:اینکار به نوعی کلاهبرداری است.

به نظرم باید اشتباه خودشان را و بخشی از تبعات آن اشتباه را برای نشان دادن حسن نیت خود می پذیرفتند و پذیرش اشتباه آنها برای ما راحتتر بود و شاید با این اعتمادسازی به مشتری همیشگی آنها تبدیل می شدیم.