Menu
نویسنده مطلب : آروین آشفته

مطلب مورد بحث:

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟


سوال خوب مانند خلا عمل می کند و از انجایی که در طبیعت خلا بلافاصله پر می شود به نوعی کشش و نیروی محرکه برای یافتن پاسخ شکل می گیرد.

از انواع سوال ، من شخصا از “چرایی ” بیشتر لذت می برم تا  ” چگونگی ” این به تیپ شخصیتی افراد بستگی دارد تا اولویت یکی بر دیگری .صدالبته که هر دو موضوع مهم هستند.
چرایی به “محتوی “موضوع می پردازد و علم و فهم تولید می کند.

چگونگی به تولید” ابزار ” و کاربرد می پردازد و عمل و محصول می افریند. “چگونگی” کاربرد علم است در جهت هدف مشخص وصد البته خیلی مهم است .

سوالات مفهومی به ریشه و اسنس چیزی می پردازد و ضروری است به کاربرد و اجرا منتهی شود . اما نکته مهم این است که هر چد وقت یکبار دوباره باید سوالات چرایی را مطرح کرد و مطمئن شد که هنوز فرضیات پایه یک مفهوم پابرجا و معتبر است.

در این جا یاد شعری از سعدی بزرگوار در موضوع علم و عمل افتادم  که چند بیتی از انرا می نویسم. سعدی به کاربردی کردن علم و استفاده از ان اشاره کرده و تاکید دارد.

دعوی مکن که برترم از دیگران به علم       چون کبرکردی هز همه دونان فروتری

باردرخت علم ندانم بجز عمل                   با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری

علم ، آدمیت است و جوانمردی و ادب      ورنه ددی به صورت انسان مصوری

هر علم را که کار نبندی آخر ، چه سود        چشم از برای آن بباید که بنگری

از صد یکی بجای نیاورده شرط علم           وز حبّ جاه در طلب علم دیگری