Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

چه کسی مقصر است؟


 در میان تیم های فروش که شامل (مدیران فروش، سرپرستان فروش، فروشندگان، موزعین) این نگاه به وفور دیده می شود نه به علت اینکه دانش تفکر سیستمی را ندارند بلکه دانستن یک موضوع منجر به انجام آن موضوع نمی شود، از طرفی تبدیل دانش به بینش و خرد وحکمت نیاز به تمرین و دادن هزینه دارد که معمولا در شرایطی که محیط به سمت مقصر یابی و عدم مسئولیت پذیری سوق دارد، امکان اینکه فرد بخواهد تفکر سیستمی خود در جاری و ساری کند. معمولا باید هزینه بیشتری از حالت معمولی بدهد و چه بسا به علت نداشتن مهارت های ارتباطی یا مهارت های گفتگوی های دشوار مسئله را دشوار تر و بغرنج تر نمایدو در نهایت با ناکامی بیشتری تقصیرات را به گردن سایر امور بیندازد.
اما مهمترین سوال شاید این باشد که در زمان بروز مسئله یا مشکل این سوال را از خودمان بپرسیم سهم من از این مشکل یا مساله چیست؟