Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر کنم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر و هزینه های سربار را کمتر کنم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر و میزان تولید را بیشتر کنم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر و کیفیت محصول را ارتقا دهم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا و هزینه مستقیم را کاهش دهم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا و هزینه مستقیم را کاهش و میزان فروش را بیشتر کنم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا ، هزینه مستقیم را کاهش ، میزان فروش را بیشتر ، رضایت کارکنان را افزایش دهم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا ، هزینه مستقیم را کاهش ، میزان فروش را بیشتر ، رضایت کارکنان را افزایش ، رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش دهم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا ، هزینه مستقیم را کاهش ، میزان فروش را بیشتر ، رضایت کارکنان را افزایش ، رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش ، صادرات محصول به بازارهای منطقه ( توسعه بازار) را محقق کنم؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا ، هزینه مستقیم را کاهش ، میزان فروش را بیشتر ، رضایت کارکنان را افزایش ، رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش ، صادرات محصول به بازارهای منطقه ( توسعه بازار) را محقق کنم؟ آیا مشتریان کاربرد جدیدی از محصول را انتظار دارند(نوآوری در محصول)؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا ، هزینه مستقیم را کاهش ، میزان فروش را بیشتر ، رضایت کارکنان را افزایش ، رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش ، صادرات محصول به بازارهای منطقه ( توسعه بازار) را محقق کنم؟ آیا مشتریان کاربرد جدیدی از محصول را انتظار دارند(نوآوری در محصول)؟ آیا رقبای من در صنعت چه جایگاهی دارند؟

چگونه می توانم سود شرکت را بیشتر ، هزینه های سربار را کمتر ، میزان تولید را بیشتر ، کیفیت محصول را ارتقا ، هزینه مستقیم را کاهش ، میزان فروش را بیشتر ، رضایت کارکنان را افزایش ، رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش ، صادرات محصول به بازارهای منطقه ( توسعه بازار) را محقق کنم؟ آیا مشتریان کاربرد جدیدی از محصول را انتظار دارند(نوآوری در محصول)؟ آیا رقبای من در صنعت چه جایگاهی دارند؟آیا اساس تشکیل شرکت من همین خدمات و تولید محصولات بود؟

و باز هم می توان ادامه داد