- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سیدعلی کیائی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


ذهن کامل نو، دنیل پینک، رضا امیر رحیمی، انتشارات کندوکاو

احساس رضایت.

کتاب مذکور تصویری واقعی از فضای کسب و کار در عصر مفهوم ارایه می‌هد. عصری که در حال شکل‌گیری است. دلایلی که برای تسلط ذهن‌های راست-هادی بر این دنیا ذکر می‌کند بسیار جالب است. شش مهارت معرفی شده در این کتاب برای داشتن ذهنی کامل و نو که در آن نیمکره راست مغز در درجه دوم قرار ندارد می‌تواند راهگشا باشد. ویژگی بارز دیگر این کتاب راهکارهایی است که برای تقویت هر کدام از مهارت‌های یاد شده ارائه می‌شود. همه این‌ها در کنار بیان شیوای نویسنده و عکس‌ها و مثال‌های به کار گرفته شده در کتاب باعث افزایش آگاهی من و در نتیجه  حس رضایت در من شد.