Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


من به شانس به صورت یک سلسله وقایع که خارج از کنترل ما است نگاه مى کنم .

آیا این که مثلا فردى در کودکى پدر خود را از دست بدهد ( اتفاقى که در حوزه ى کنترلى خودش نبوده) یک بد شانسى تلقى نمى شود . اتفاقى که مى تواند کل زندگى آن فرد را تحت تأثیر خودش قرار بدهد .  یا کودکى که بصورت مادرزادى با یک نقص عضو اساسى متولد مى شود ، سهم شانس در زندگى این فرد چقدر است ؟

شانس را اگر فرصت یا هر چیز دیگرى معنا کنیم بنظرم وجود دارد ولى خارج از کنترل مستقیم ماست . اگر کسانى موفق مى شوند این فرصت ها را به نفع خود تمام کنند دلیل بر خوش شانس بودن آن ها نیست . این حاصل تلاششان است .