Menu
نویسنده مطلب : جواد رکنی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


اگر واحد حراستِ یک سازمان بزرگ را در مد نظر قرار دهیم و هدف آن را حراست از امنیت فیزیکی سازمان و ایجاد حداکثر آسایش روانی برای سایر کارکنان سازمان در نظر بگیریم،  به نظرم می یاد این نقاط احتمالا به شکل زیر خواهند بود:

عضو کلیدی: مدیر واحد حراست

نقطه اهرمی: آموزش کارکنان جدید این واحد (اهرمی فرض کردم به این دلیل که به طور مثال در مدت نسبتا کوتاهی، توجیه شدن و فراگیری فنون و مهارت های ارتباطی می تواند بر نحوه برخورد آن‌ها با پرسنل سایر واحد های سازمان در اوقات مختلف تاثیر بسیار زیادی داشته و عملکرد این واحد را به سطح مطلوب نزدیک‌تر کند)

نقاط مرزی: کارکنان واحد، لباس فرم مناسب، تجهیزات متناسب

همچنین در این مثال نقطه‌ی اهرمی ذکر شده بسیار متکی به تکیه‌گاه خود یعنی بینش مدیر واحد در انتخاب نوع آموزش‌ها، مدرس و کارکنانی که برای واحد خود انتخاب کرده می باشد.