Menu
نویسنده مطلب : سیدرضا کاظمی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


انرژی های مردانه و زنانه یونگ

از شما انتظار میرود پس از مطالعه درس:

آنیما و آنیموس را شناخته و انواع انرژی های آنها را نام ببرید.

کهن الگو یا آرکتایپ را با تیپ شخصیتی اشتباه نگیرید و تعریف آنرا در ذهن داشته باشید.

لازم نیست کل داستان خدایان یونان را حفظ کنید اما باید ویژگی اصلی هر یک را بدانید.