Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

چگونه می‌توان به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد؟ (اتلی هارداسن)


تیم های بازاریابی را دیدم که به دلیل عدم تعریف صحیح جایگاه ها و پوزیشن ها بازاریاب ها مدام تغییر پیدا کرده اند نبود سلسله مراتب در تعریف پوزیشن ها و حتی خالی بودن جایگاه بعضی از ماموریت ها که می بایستی در قالب یک پوزیشن مستقل کار می کرد باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب و یا برعکس سرخوردگی در بازاریاب ها و نهایتا جدایی آن ها از تیم های بازاریابی گردیده است