- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


نمونه دیگری از خطاهای هیوریستیک مغز انسان عبارت است از:

میانبر ذهنی نمایندگی (Representativeness Heuristic)- وقتی  در مورد افراد (اشیا یا حوادث) قضاوت می کنیم، انسان ها بر خصوصیاتی از آن افراد که مرتبط با کلیشه های ذهنی شکل گرفته قبلی آنهاست، توجه می کنند.
مثال ۱ معمولا زمانی که مدیران می خواهند موفقیت یا شکست یک محصول جدید را پیش بینی کنند، موفقیت آن محصول را بر حسب موفقیت یا شکست کالای مشابه در گذشته، نتیجه می گیرند.
مثال۲ در پرتاب ۱۰ بار یک سکه، اغلب افراد احتمال وقوع سری  HHTTHTHTTH را از احتمال وقوع سری  HHHHHHHHHH بیشتر می دانند (با فرض انکه H نمایانگر شیر و T نمایانگر خط است). این در حالی است که وقوع هر دو سری از منظر قانون احتمالات با هم برابر است. دلیل آن این است که سری اول تصادفی تر از سری دوم به نظر می رسد. از این رو این خطا، نشان دهنده تصویر ذهنی ما از تصادفی بودن یک سری است.
(Roy F. Baumeister & Brad J. Bushman, Social Psychology and Human Nature, 2011)