- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : هاشم زرین كیاPartani

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


استفاده ازمک:

از نوع تصمیم یک است. یعنی استفاده ازش حال میکنم با این که بعضی دسترسی ها رو محدود میکنه

اما در مواجه با ریگران از روش دو استفاده میکنم وتحلیل میارم برای دیگران دلیل میارم.

خرید یک خودرو که با سیستم شماره دو بوده که موجب شد در اخر ان را نخرم ودر حین تغییراتقیمت الان به این نتیجه رسیدم که از همون روش اول باید استفاده میکردم و خوشم اومد میخریدم