Menu
نویسنده مطلب : علی نصیری پور

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


مثال های زیادی در فروش هستند که هر سه حالت رو تجربه کردم.

یکبار در طی یک فروش تلفنی، رفتار انفعالی من باعث شد من خدمات بیشتری رو به فردی بدم. در تماس‌های بعدی با دیگر افراد هم پیش اومده که وقتایی شروع کنم به پرخاش کردن.

در نهایت هم بعد از اینکه هر بار که سروکله اتفاق جدیدی پیدا میشد، بعد از اینکه راه‌حلش رو می‌دونستم، به سمت تعادل حرکت می‌کردم.