Menu
نویسنده مطلب : محسن ملك پور

مطلب مورد بحث:

فاکس کان - شرکتی که از IBM و Google و Microsoft بزرگتر است


در صنعت آرایشی در دنیا و در عرصه تولید مدادهای آرایشی که بازار بزرگی در این صنعت را به خود اختصاص داده است تعداد تولید کنندگان از ۱۰ مورد بیشتر نیست و اگر بخواهیم تولید کننده های عمده را نام ببریم به ۲ مورد بیشتر نمی توان اشاره کرد که نزدیک به بیش از ۵۰ درصد تولید را در اختیار دارند و هیچکدام از این شرکتها برند خودشانرا ندارند و به صورت PL تولید می کنند در صورتی که اکثر مصرف کنندگان و حتی فعالان صنعت آرایشی تنها نام برندهای معروف را می شناسند در صورتیکه اگر این تولیدکنندگان نباشند بازار بزرگیرا از دست خواهند داد.