Menu
نویسنده مطلب : شهلا

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


گاهی آنجا که ترس غلبه کرده و از اعتماد بنفس کافی برخوردار نباشیم برای توجیه تصمیم و رفتار از سیستم ٢ استفاده می کنیم .

آنجا که باید ریسک کرد ، بهتر است کار رو به سیستم ١ بسپاریم .

ریچارد برانسون یکی از چهر های مشهور جهان
در کتاب درس های زندگی ” درنگ نکن انجامش بده ”

معتقد در طول دوران زندگی بهترین درسی که یادگرفته ام ، این است : ” درنگ نکن و انجامش بده ”

اجازه نمی دهم مجموعه ای از قوانین احمقانه ، جلوی مرا بگیرند ، همواره راهی قانونی برای فرار از آن ها پیدا می کنم .

ریسک را می پذیرم ، اما ریسک هایی که محاسبه شده باشند . من در هر کاری که انجام می دهم شانس موفقیت آن کار را بررسی می کنم .
جسور باشید ، اما قمار نکنید .
من قادرم ، ظرف ٣٠ ثانیه در مورد افراد و ایده ها تصمیم گیری کنم . بیش تر به غریزه ام اتکا کنم تا گزارش های طولانی و ضخیم !