Menu
نویسنده مطلب : شهاب الدین حاذقی

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


 این درس از آن جهت بسیار با اهمیت است که بطور روزانه اعمالی که انجام میدهیم بر روی دیگران تاثیر میگذارد و ادراک آنها باعث تاثیر در احساس آنها میشود و به همین شکل زنجیروار یک اشتباه در رساندن منظور میتواند پایه گذار اتفاقات بی شماری شود

پس باید برای هر رفتار و صحبت با دقت بسیار عمل شود