Menu
نویسنده مطلب : محسن صیادی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی


درود بر همه

من در یکی از دوره هایی که یک موسسه با نام طرز تفکر برگزار کرده بود با تقسیم بندی افراد بر اساس نوع زاویه دید آشنا شدم. تفکر ایستا و تفکر رشد. تفکر ایستا بر بودن در حال حاضر تاکید دارد و این باور است که یا الان یا هیچ وقت اما تفکر رشد بر شدن تاکید می کند و بر این مسئله اعتقاد دارد که اگر کمبود یا کاستی وجود دارد تلاش می کنم و آن را درست می کنم.

به نظرم در این مبحث، تغییر رویکرد و زاویه دید و اینکه بادبان کشتی زندگی ما دست خودمان است (علی رغم اینکه وزش طوفانهای سهمگین دست مانیست) بسیار جالب توجه بود