Menu
نویسنده مطلب : علیرضا علیجانی

مطلب مورد بحث:

چرا باید کلمه‌ها را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم؟


عدم توجه به معانی کلمات و حتی الفاظ آن و عدم بکارگیری درست وبه جای آن در جملات که حتی بعضاً در سطح خطباء ، شعرا و سایر هنرمندان چه مادحین و یا خواننده های امروزی باعث گردیده هرج و مرجی عجیب در محاورات عامه جامعه بروز نماید و حساسیت آنان را در قبال این موضوع به شدت کمرنگ نماید که نمونه آن استفاده از کلمات ناموزون و احیاناً سخیف در شبکه های اجتماعی می باشد تا آنجا که  عده ای رساندن پیام را  مهمتر از ادبیات مورد استفاده آن می دانند . ایکاش زمینه ای برای آموزش همگانی در این خصوص فراهم میگردید و یا در رسانه های  کشور اعم از مکتوب و غیر مکتوب به آن عنایت ویژه ای میگردد تا بار دیگر شاهد باشیم که دایره استفاده از کلمات و همچنین معانی و الفاظ صحیح آن در میان نخبگان رواج بیشتری داشته ، محاورات مردم کوچه و بازار نیز رو به کمال گرایش نماید. تجربه بنده نشان داده اگر هر کدام از ما در مقابل این ضعفها حساسیت نشان بدهیم حتی در محدوده خانواده و دوستان خود تأثیر بسزایی در ارتقاء تسلط کلامی خواهد داشت.