Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟


داشتم در مورد اینکه چگونه سؤال کردن را بیاموزیم جستجو می کردم. بسیاری از صاحب نظران در این حوزه به عنوان یک هنر و مهارت به آن نگاه می کنند. در وصف اهمیت آن نیز باید گفت:

اکثر کارآفرینان، خبرنگاران، مذاکره کنندگان و… پرسشگران توانمندی نیز هستند.

لذا پرسش یک سؤال خوب و به جا (اهمیت زمان) می توان راهگشا باشد و  گاهی عکس آن میتواند ویرانگر باشد. همانطور که گفته اند:

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

پی نوشت:

شاید با کتاب “سؤالت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند” آشنا باشید. این کتاب هم از جمله کتبی ایت که به ما هنر سؤال درست پرسیدن و درست سؤال پرسیدن را آموزش می دهدو خواندن آن توصیه می شود:)