Menu
نویسنده مطلب : سمیرا

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


۱) شرکت کردن در دوره ای آموزشی، در مقطع زمانی که شدیدا دچار حس ناخوشایندی بودم که کارم ابعاد دیگر زندگیم رو مختل کرده و زمانی برای پیشرفتهای دیگر شخصیم باقی نگذاشته! این دوره آموزشی اگرچه مرتبط با فعالیتم بود، اما انتخابی همسو با اهدافم نبود و تنها برای فرار از حس تک بعدی شدن و طبق تحلیلی احساسی بهش پرداختم.

۲) تحلیل “قابل دفاع”، تصمیم اتخاذشده براساس تحلیلی احساسی است که برای آن توجیهات منطقی پیدا میکنیم(گاه براساس نگرش درست یا غلط جامعه و پذیرش و اقبال عمومی) اما تحلیل “منطقی” گام به گام با توجیهات منطقی پیش میرود و حاصلش تصمیمی منطقی است. از نطر من تفاوت عمده در فرآیند و روند این دو نوع تصمیم گیریست.